Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Tillämpat kulturarv

‘Heritage is not simply about the past; it is vitally about the present and the future. A heritage that is disjoined from ongoing life has limited value. Heritage involves continual creation and transformation. We can make heritage by adding new ideas to old ideas. Heritage is never something to merely be conserved or protected, but rather to be modified and enhanced.’

(Robert Palmer, Council of Europe 2009).

Det vi kallar för kulturarv är de företeelser från det förflutna som vi för tillfället väljer att bevara och föra vidare – av personliga, sociala, politiska eller ekonomiska skäl. Därmed påverkas alltid synen på kulturarv av rådande strukturer och värderingar i samhället och är aldrig statiskt utan i ständig förändring. Kulturarv kan därför aldrig bevaras i sin ursprungliga form, utan omskapas ständigt i vår samtid genom att nya perspektiv, förståelser och berättelser läggs till.

Den allmänna uppfattningen är att kultur och kulturarv berikar människors liv och bidrar till social sammanhållning och kulturella utbyten. Kulturarv har en identitetsskapande funktion och av det följer att kulturarvsinstitutionerna och den kulturarvsvetenskapliga forskningen är viktiga medskapare av den kollektiva kulturella identiteten. Dock har betoningen på bevarande inom kulturarvsområdet lett till att samhället inte har utnyttjat kulturarvs fulla potential.

Inom tillämpat kulturarv undersöks hur kulturarv, den kulturarvsvetenskapliga forskningen och kulturarvsinstitutionernas kompetens och resurser bättre kan användas för att stärka den sociala sammanhållningen och bidra till samhällsutvecklingen. Syftet är att visa att kulturarv inte enbart är något som ska bevaras och förmedlas på traditionellt vis, utan att det är någonting som framför allt ska användas. Det handlar alltså om att hitta sätt att tillgängliggöra och nyttja kulturarv till glädje för människor idag.

Internationellt genomförs utbildning och forskning inom tillämpat kulturarv – applied heritage – på flera håll i världen, bland annat vid UCL i Storbritannien och University of Massachusetts i USA. I Sverige är begreppet inte lika välkänt och området ännu inte helt etablerat. Här är både KLM och LNU nyskapande och båda är internationellt och nationellt erkända inom sina respektive områden.

FoU-miljön Tillämpat kulturarv som startats av KLM och LNU kommer förhoppningsvis bli ett nationellt nav för innovativ och inspirerande forskning kring kulturarvs samhällsrelevans.

Senaste blogginlägget:

Projektavslut
publicerat 31 januari

Här kan du träffa oss i dag:

1 januari