Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Om projektet

Bakgrund

Kalmar läns museum (KLM) och Linnéuniversitetet (LNU) genomförde under 2012 och 2013 en förstudie i samverkan med Statens Kulturråd och Regionförbundet i Kalmar län, för att klargöra förutsättningar, former och innehåll för ett strategiskt samarbete. Utredningen konstaterade att det i Kalmar finns en unik uppsättning av verksamheter och kompetenser med inriktning mot både forskning och praktik i kulturarvsfrågor, vid Linnéuniversitetet, Kalmar läns museum och den till museet knutna organisationen Bridging Ages. Dessutom fanns det en långsiktig, ömsesidig och stark vilja till fördjupat samarbete mellan parterna. Den regionala kompetensprofilen med tidsresor lyftes särskilt fram som en styrka att utveckla och bygga vidare på.

Utredningen föreslog att ett strategiskt samarbete mellan LNU och KLM skulle etableras genom en gemensam FoU-miljö inom området tillämpat kulturarv, vilken positioneras i gränslandet mellan forskning och praktik. Miljön ska kunna använda och utveckla respektive parters styrkor och på så sätt skapa ett samarbete som effektivt kommer regionen tillgodo.

Syfte

Syftet med projektet var att i en symbios mellan akademi och praktisk verksamhet skapa en gemensam forsknings- och utvecklingsmiljö för Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet. Denna miljö skulle utveckla och driva projekt som främjar samhällsrelevanta tillämpningar av kulturvetenskaplig forskning, särskilt i relation till kulturarv och kulturmiljöer. Målet var att utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön till en viktig drivkraft för samhällsutveckling och regional utveckling.

Genomförande

En forskningskoordinator anställdes för att samordna och utveckla verksamheten. Koordinatorns uppgift var att skapa nationella och internationella nätverk, initiera (externt finansierade) FoU-samarbeten och vara en katalysator för forsknings- och utvecklingsarbete inom samhällsrelevant tillämpat kulturarv. Detta skedde genom samverkansarbete och egen forskning.

Forskningen och utvecklingsarbetet var i första hand inriktad på mjuka värden, attraktiva livsmiljöer och social sammanhållning i relation till den regionala utvecklingen. Det handlade om områden som utbildning, hälsa, integration, demokrati och samhällsbyggande.

Projektet hade en styrgrupp med representanter från KLM och LNU som träffades regelbundet för fortlöpande utvärdering och strategiska samtal. FoU-miljön knöt också till sig en referensgrupp med externa experter inom kulturarv, kulturmiljövård, kulturpolitik, forskning och samverkan.

Finansiering

FoU-miljön etablerades med hjälp av ett treårigt projektstöd från Statens Kulturråd och Regionförbundet i Kalmar län. Efter dessa tre år skulle miljön vara tillräckligt etablerad för att fungera på permanent basis och ett tillräckligt antal forsknings- och utvecklingsprojekt skulle finansiera verksamheten.

Resultat

Projektets mål har uppnåtts genom att projektet har ägnat sig åt idéutveckling, metodutveckling, kompetensutveckling och nätverksbyggande, att FoU-miljön har lett till ökad samverkan både mellan KLM och LNU och andra regionala partners, och att samverkan har formaliserats och stabiliserats genom etableringen av en centrumbildning vid LNU.

Vi har också utvecklat flera gemensamma projektidéer som har utmynnat i ett antal projekt, bland annat “När tiden stannade – livsöden och dödsögonblick i Sandby borg” (finansierat av Riksbankens jubileumsfond), “Community Heritage Centers as Arenas for Expression, Reflection and Education” (finansierat av Svenska institutet), ”Sites & Stories II” (finansierat av ICLD) och ”Experimentellt kulturarv och entreprenörskap: Utveckling av kulturarv och konstnärlig utövning” (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse).

Projektet har också resulterat i ett par skrifter som ni kan ladda ner här:

Tillämpat kulturarv: Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

Forskning utveckling och kulturarv: Handbok för att främja samverkan mellan museer och universitet

Läs mer

Tillämpat kulturarv


Senaste blogginlägget:

Projektavslut
publicerat 31 januari

Här kan du träffa oss i dag:

1 januari